Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması,
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması,
 • Emisyon İzni,
 • Gürültü Kontrolü İzni,
 • Atık Su Deşarjı İzni,
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni,
 • Derin Deniz Deşarjı İzni,
 • Çevre Lisanlarının Alınması,
 • Geri Kazanım Lisansı,
 • Bertaraf Lisansı,
 • Ara Depolama Lisansı,
 • İşletme Lisansı,
 • Arındırma Lisansı,
 • Atık Yönetimi,
 • Kütle – Denge Hesaplamaları,
 • Fizibilite Raporları,
 • Teknik Uygunluk Raporu,
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi,
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ömrünü Tamamlamış Araç, PCB Arındırma),Diğer

Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alımı,
  • Hurda İthalatçı Belgesi alımı,
  • Toplama Ayırma Belgesi alımı,
  • Arıtma Tesisi Projelendirme,